Xarxa CRUSCAT

Coneixements, representacions i usos del català

II Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (2013)

14 oct. 2013

cruscat-logo-bloc2.jpg

Lloc i dates

Dimecres 11 i dijous 12 de desembre de 2013

Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (Carme, 47), sala Pi Sunyer i sala Nicolau d’Olwer.

Presentació

La comunitat lingüística catalana compta amb una important tradició de recerca sociolingüística. L’esmentada tradició ha anat prenent forma a partir d’una amalgama d’aportacions que li han arribat des de vèrtexs disciplinaris diversos, de manera que avui dia disposem d’una disciplina calidoscòpica que encara un horitzó d’excel·lència.

Les primeres jornades es van celebrar l’any 2011 amb un resultat molt satisfactori. Amb aquesta segona trobada d’investigadors, la Xarxa CRUSCAT de l’IEC consolida una activitat que té com a objectiu nuclear visualitzar en el seu conjunt la recerca en curs o acabada de realitzar. Aquesta posada en comú permetrà avançar en el coneixement intern de les temàtiques que s’hi aborden i, alhora, projectar-les internacionalment.

Inscripció

Per tal d’assistir a les Jornades, cal que us hi inscriviu. Feu-nos arribar un correu electrònic amb el vostre nom, cognoms, NIF i institució.

Web i seguiment en temps real

Podeu consultar el programa i les actualitzacions al web. Les sessions es podran seguir en línia els dies 11 i 12 de desembre des del web de l’IEC.

Organització

L’organització de les Jornades va a càrrec de la Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis Catalans <http://www.demolinguistica.cat>.

La Xarxa CRUSCAT és una xarxa científica que depèn de l’Institut d’Estudis Catalans i aplega diversos centres i grups de recerca que treballen sobre la situació i l’evolució del català. El principal objecte d’estudi són els usos, els coneixements i les representacions de la llengua. Les tasques que la Xarxa CRUSCAT duu a terme són:

  • Aplegar la informació existent i analitzar-la críticament.
  • Destriar els factors crucials de l’evolució de la comunitat lingüística catalana.
  • Generar sinergies entre els especialistes en estudis de l’ús.

Les Jornades compten amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Programa

 

11 de desembre de 2013 (dimecres)

Sala Pi i Sunyer

09:30            Presentació de les Jornades. Joandomènec Ros (President de l’Institut d’Estudis Catalans), Miquel Àngel Pradilla (Director de la Xarxa CRUSCAT – IEC) i Ester Franquesa (Directora General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya).

10:00            Conferència inaugural. «La sociolingüística del euskera: del movimiento social a la práctica académica», I. Martínez de Luna (UPV−EHU)

11:00            Pausa – Cafè

 

Demolingüística: resultats i prospectiva

11:30            «La situació sociolingüística a Catalunya i Euskadi. Una perspectiva comparativa», A. Fabà (Societat Catalana de Sociolingüística)

11:45            «El coneixement i l’ús del valencià a la Comunitat Valenciana: població autòctona i  població immigrada», X. Sanjuan Merino

12:00            «La transmissió lingüística intergeneracional al País Valencià. Una perspectiva territorial», A. Fabà (SOCS) i B. Montoya (UA)

12:15            «Correlacions empíriques i modelització de sistemes d’interacció lingüística des de la física», E. Querol (UOC) i M. Perucho (UV).

12:30            «Enquesta d’usos lingüístics a la població 2013 (EULP 2013). Novetats metodològiques», J. Solé (DGPL-Generalitat de Catalunya) i M. Masats (IDESCAT)

12:45            «L’enquesta sociolingüística per Internet com a metodologia de recerca sectorial aplicada. Alguns exemples recents.», A. Torrijos (DGPL−Generalitat de Catalunya)

13:00            «Cens lingüístic 2011», M. Farré Mallofré i M. Navarro (Idescat−Generalitat de Catalunya)

13:15            Discussió

13:45            Final de les presentacions del matí de dimecres

 

Variacionisme i planificació del corpus

15:45            «Distància lingüística en els eixos espacial i temporal: aspectes fonològics i morfològics del català», E. Clua (UPF)

16:00            «Fonètica catalana en diferents situacions comunicatives per part d’adolescents catalanoparlants que tenen el català, romanès i l’àrab com a L1» J. Carrera-Sabaté (UB)

16:15            «Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs en català nord-occidental. De l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística», E. Valls (UB)

16:30            «Avalnorm: Avaluació de la implantació de la normativa lingüística», J. Costa (UPF)

16:45            «L’anàlisi del canvi lingüístic en temps real. Variació i canvi al nord valencià» M. À. Pradilla (URV)

17:00            Discussió

17:30            Descans

 

Politologia lingüística

17:45            «La legitimació de les regulacions lingüístiques en les democràcies liberals occidentals. Una aproximació teòrica i comparada», E. Riera (UPF)

18:00            «La política lingüística en les eleccions valencianes de 2011», J. À. Mas i E. Mestre  (UPV)

18:15            «Diversitat Productiva? La gestió de la diversitat lingüística als entorns urbans. Barcelona com a estudi de cas», M. Solé (UOC) i V. Climent−Ferrando (UPF)

18:30            «Llengua i independència», J. Torres i A. Fabà (Xarxa CRUSCAT i SOCS)

18:45            Discussió

 

Psicologia lingüística

19:15            «Joves migrants i “autòctons” a Catalunya: Actituds, Autoidentificacions i Competències Lingüístiques», À. Huguet i C. Lapresta (UdL)

19:30            «La previsión del futuro de las comunidades bilingües en contextos multilingües: el caso catalán aquende y allende nuestras fronteras», R. Casesnoves (UPF)

19:45            «La dissecció d’argumentaris ideològics sobre política lingüística de Catalunya», M. Strubell i E. Querol (UOC)

Paisatge lingüístic

20:00            «L’oferta lingüistica al comerç de Barcelona (2005-2012)», A. Fabà (CPNL) i J. Solé (DGPL−Generalitat de Catalunya)

20:15            «Caracterització i percepcions del paisatge visual i auditiu en una avinguda comercial de Barcelona», L. Comajoan (UVic, CUSC–UB, Xarxa CRUSCAT–IEC).

20:30            Discussió

21:00            Final de les presentacions del primer dia

 

12 de desembre de 2013 (dijous)

Sala Nicolau d’Olwer

Immigració i llengua

9:30              «Multilingüisme i mobilitat: Pràctiques lingüístiques i construccions d’identitat», M. Sabaté Dalmau (UdL)

 

Treball i llengua

9:45              « Racionalització Lingüística del Treball», A. Alarcón (URV)

 

Joventut i llengua

10:00            «Les trajectòries lingüístiques de les persones joves a Catalunya», A. Torrijos (DGPL−Generalitat de Catalunya)

10:15            Discussió

10:30            Pausa – Cafè

 

Comunitats lingüístiques

11:00            «Comunitats locals d’enclavament: dinàmica de les llengües, cultura, processos sociolingüístics. Català»,  J. Argenter (UAB)

11:15            «Llenguatge, cognició i comunicació des de la perspectiva complèxica», A. Bastardas i À. Massip (UB)

11:30            «Globalització i plurilingüisme social i familiar en comunitats lingüístiques mitjanes», E. Boix (CUSC-UB)

11:45            «Cultura, memòria, llengua: la construcció de la identitat en els territoris fronterers de la llengua catalana», J. M. Nadal (UdG) i F. Feliu (UdG)

12:00            Discussió

 

Dret lingüístic

12:30            «La protecció jurídica de la llengua catalana a Catalunya», A. M. Pla Boix (UdG)

12:45            «Els drets lingüístics en el sistema educatiu. Els models de Catalunya i les Illes Balears», E. Pons (UB), A. Milian (UAB)

13:00            Discussió

13:15            Final de les presentacions del matí de dijous

 

Sociolingüística educativa

15:15            «Escolars d’origen romanès a Catalunya: algunes implicacions del Programa de “Llengua, Cultura  i Civilització romanesa», À. Huguet i C. Lapresta (UdL).

15:30            « Diversitat sociocultural i adquisició de l’autoconfiança lingüística en català i castellà (RecerCaixa, 2012)» i «Plurilingüisme social i educació secundària (no obligatòria) (RESOL3)», F. X. Vila (CUSC–UB)

15:45            «La construcció de les actituds i ideologies lingüístiques dels joves llatinoamericans i xinesos a Catalunya: la influència del nucli familiar, el procés d’acollida i l’edat d’arribada», M. Trenchs (UPF)

16:00            «L’escenari sociolingüístic dels joves escolars d’Andorra: causes i conseqüències», E. Margarit Viñals.

16:15            «Usos i actituds lingüístics dels estudiants de Segona Ensenyança d’Andorra» C. Bastida (Grup de Recerca en Llengües – UdA)

16:30            «Competència lingüística i rendiment acadèmic en aules multilingües», J. Arnau (UB)

16:45            «’El catalán no me gusta’: estratègies i actuacions per millorar la competència oral en català d’alumnes de secundària», M. Solís

17:00            «Actituds lingüístiques de romanesos, àrabs i xinesos a Catalunya en ensenyament secundari i universitari» I. Creus Bellet (UdL) i J. Carrera-Sabaté (UB)

17:15            Discussió

17:45            Cloenda

18:00            Final de les Jornades

Tornar a Jornades de la Xarxa CRUSCAT